Projekt edukacyjny

Regulamin projektu gimnazjalnego w Zespole Szkół w Białej

 

§ 1. Ustalenia ogólne

 

1.    Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie §21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (dziennik Ustaw nr 83, poz. 562, z póź. zm.).

2.    Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.

3.    Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

4.    W przypadku, o którym mowa w ust.2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły;

5.    Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.

6.    Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania.

7.    Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w Statucie Szkoły.

8.    Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

 

§ 2. Role nauczycieli

 

1.    Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2.    Dyrektor w porozumieniu z Rada Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego.

3.    Dyrektor szkoły powołuje szkolnego koordynatora projektów.

4.    Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

a)    Udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu

b)    Koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektu przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny

c)    Nadzór nad dokumentacją projektów.

 

5.    Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:

a)   Omówienie scenariusza projektu z uczniami

b)   Przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami

c)   Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

§        Karty projektu

§        Karty samooceny ucznia

§        Karty oceny projektu

§        Karty oceny prezentacji projektu

§        Sprawozdaniem z realizacji projektu

d)  Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu

e)  Organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji

f)  Pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu

g)   Motywowanie uczniów do systematycznej pracy

h)   Pomoc w prezentacji projektu

i)    Ocena projektu

j)    Komunikacja z wychowawcą ucznia

k)    Koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy

6.    Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

a)    Konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem

b)    Czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu

c)     Sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji

d)     Prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu

e)     Współpracy z opiekunem projektu

f)      Ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana

g)     Udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia projektu, skutkującej wpisem na świadectwie zakończenia szkoły

h)     Udziału w ustaleniu oceny z  zachowania

7.    Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

a)    Poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego

b)    Prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów, w szczególności:

§        Wyboru tematu przez każdego ucznia klasy

§        Monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu

§        Przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom

c)    Komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.

d)    Prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej związanej  realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego.

 

§3. Działania projektowe

 

1.    Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2.    Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 15 września.

3.    W terminie do 30 września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

4.    Informacje, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum i bibliotece.

5.    W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

6.    Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły międzyoddziałowe.

7.    Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

8.    W przypadku gdy uczeń:

a)  nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c)  nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

9.    Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a)  czas realizacji projektu,

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c)  podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e)  sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

10.  Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

11.  Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

12.  Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

13.  Prezentacje odbywają się „Dniu projektów”, a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.

14.  W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

15.  W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a) uczniowie danej klasy;

b) rodzice uczniów;

c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

 

§ 4. Ocena projektu

 

1.    Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2.    Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a)    sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);

b)   wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

c)    sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono  celem projektu;

d)   pracę zespołową i indywidualną ucznia;

e)    samoocenę uczniów.

3.    Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

4. Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

5.    Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.

6.    Niezależnie od oceny, o której mowa w § 8 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

a)    osiągniętych celach;

b)   mocnych i słabych stronach;

c)    wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

7.    W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, z którego projektu gimnazjum ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.

8.    Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

§ 5. Ustalenia dodatkowe

 

1.    Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

2.    Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecnośc w szkole (nauczanie indywidualne, sytuacje losowe i zdrowotne).

3.    Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawic się podczas realizacji projektów edukacyjnych.

4.    Dyrektor szkoły w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną może zmienic zapisy niniejszego regulaminu , dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

 

KARTA PROJEKTU

Temat projektu

 

Cele projektu

 

Opiekun projektu

 

Rok szkolny

Termin rozpoczęcia projektu

Termin zakończenia projektu

     

 

Zespól uczniowski

 

 

 

Nazwisko i imię ucznia

Podpis ucznia

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

 

Problem

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSULTACJE  Z NAUCZYCIELEM

(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie trwania realizacji projektu)

 

 

Termin

Temat

Nazwisko i imię nauczyciela

Podpis nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNE PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU

 

 

Termin prezentacji

 

 

Miejsce prezentacji

 

 

Forma prezentacji

 

 

Udział członków zespołu

 

 

Odbiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

107621
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Zeszły tydzień
W tym miesiącu
Zeszły miesiąc
Wszystkie
94
92
274
106530
1246
6335
107621

Your IP: 52.91.185.49
Server Time: 2018-12-11 16:26:46